Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 7010285
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli

INFORMACJE O RODO

Informacje o RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

·      Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
z siedzibą w Katowicach przy ul. Hallera 60; kod pocztowy: 40-358; tel. 32 2569934

·      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: a.gablonska@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-6061323

·      Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.

·      Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą szkoły; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

·      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

·      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

·      W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisyprawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

·      Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

·      Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.