Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1547837
  • Do końca roku: 151 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2021-08-02

  Imieniny: Gustawa, Kariny

Procedura na egzamin zawodowy 2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

W Zespole Szkól Handlowych im. B.Prusa w Katowicach

 

EGZAMINY ZAWODOWE LATO 2021

 

Rozdział 1

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID -19.

2.Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • Zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców uczniów, przedstawicieli mediów.

5.Zdający  nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

6.Na    egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła zapewni rezerwowe przybory np. długopisy i kalkulatory po uprzednim ich zdezynfekowaniu. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzaminie można mieć własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Rozdział 2

Środki bezpieczeństwa osobistego.

 • Czekając na wejście do szkoły i sali, w której przeprowadzana jest egzamin, Zdający  zachowują odpowiedni odstęp   (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem  sal , w których jest przeprowadzany jest egzamin po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której przeprowadzana jest egzamin. Po zajęciu miejsca w sali  (w trakcie egzaminu) uczeń  ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem  i wychodzi z sali.
  • Członkowie Komisji podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  • Zarówno Zdający , jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli).

 

Rozdział 3

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

 • Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

1)   dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2

 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Aktualne informacje o koronawirusie są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus

2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz  zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie  również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzana egzamin. . Obok płynu zostanie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

4. W przypadku egzaminu , na której dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym a zdający zostaną poinformowani o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału .

5. Egzamin jest przeprowadzana w salach lekcyjnych  z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami  i nauczycielami.

6. Ławki w sali zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym  kierunku.

7.Miejsca dla nauczycieli zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów  (podczas gdy Zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).

Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów  w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego  nadzoru pracy  uczniów.

8. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby Zdający  oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu  nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1) sytuacje,  w których sale są wietrzone, tak aby  nie tworzyć przeciągów

2) egzaminu z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną  dezynfekcję klamek.

9. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu ( jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących  w przeprowadzaniu  egzaminu.

10.Zdający  po wejściu do szkoły i po zdezynfekowaniu rąk zostawiają  okrycia wierzchnie
 w szatni w wyznaczonym  miejscu. Ponadto  dla każdego ucznia zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, telefon itp. Będzie to odrębna sala lekcyjna, w której Zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem  pracownika  szkoły.

Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających/odbierających  swoje rzeczy  (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

12. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed  i  po każdym egzaminie.

13. Dezynfekować należy również:

 • klawiatury, myszki, sprzęt egzaminacyjny itp.
 • rezerwowe  przybory piśmiennicze  i  kalkulatory.

14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby Zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu  nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

15. Na terenie szkoły/ośrodka egzaminacyjnego jest przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tożsamych z objawami COVID-19 – gabinet pielęgniarki„ IZOLATKA” .
Rozdział 4

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 • Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami  dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminów zawodowych.
 •  Dyrektor informuje nauczycieli przeprowadzających  egzaminu, że w danej sali do testu przystępuje uczeń  chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia  jako objawów „niepokojących”.
 • Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora. Arkusze są rozdawane uczniom  również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 • Przed  rozpoczęciem  egzaminu  należy poinformować uczniów

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi uczniami;
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem ,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonej egzaminie.
 • Obowiązuje zakaz tworzenia się grup uczniów  przed szkołą oraz przed salą  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jej zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły przekazuje zdającym z wyprzedzeniem (2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu .

6. Zdający chorujący na alergię lub inne schorzenie, którego objawami może być kaszel, katar informują o tym szkołę z wyprzedzeniem ( 2-, 3- dniowym) , aby błędnie nie interpretować  tych objawów  w  czasie  trwania egzaminu.

 

Rozdział 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

1. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz   Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa;

3. W  przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ .Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące  objawy  choroby - uporczywy kaszel , duszności, gorączka -- nauczyciel informuje o tym  dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie  zdającego lub innej osoby przejawiającej  objawy choroby w odrębnym    pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki- „IZOLATKA”.

5. W razie pogarszającego się stanu zdrowia należy poinformować pogotowie ratunkowe.                    W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego , uczeń powinien udać się do domu transportem indywidualnym , pozostać w domu i skorzystać  z teleporady medycznej.

 6. Należy  ustalić  listę  osób przebywających  w  tym  samym  czasie w   części/częściach    szkoły, w  których  przebywała osoba podejrzana o zakażenie,

 7.  Należy   stosować  się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały  kontakt osobą potencjalnie zakażoną.

 8. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy zwrócić się do   właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub   uzyskania porady.