Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 4397157
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 269 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2022-09-27

  Imieniny: Damiana, Mirabeli

REKRUTACJA 2022/2023

Plakat zsh 

 

REKRUTACJA DO TECHNIKUM NR 5 I BRANZOWEJ SZKOŁY

I STOPNIA NR 3 W KATOWICACH

W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH

 

Rekrutacja główna:

 

 • Od dnia 16maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – nabór elektroniczny,

 • Od dnia 24 czerwca do 13 lipca 2022r do godz. 15:00- uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 • Dnia 20 lipca 2022r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

 • Od dnia 16 maja do 25 lipca 2022r– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,

 • Od dnia 21 do 28 lipca 2022r do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 29 lipca 2022r do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych do szkoły.

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej do oddziałów dysponującymi wolnymi miejscami:

 

 • Od 1 do 3 sierpnia 2022r- składanie wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

 • 12 sierpnia 2022r- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,

 • Od 1 do 17 sierpnia 2022r - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 • Od 16 do 18sierpnia 2022rdo godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenieo braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu.

 • Dnia 19 sierpnia 2022r. do godz. 14.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

§ 6.

 

Zasady odwołania od wyników postępowania rekrutacyjnego

 

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
   z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
   w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

REKRUTACJA

do klas pierwszych

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 3

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 

 • od 17 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku
  o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub
  w sekretariacie szkoły

 

 • od 24 czerwca do 13 lipca 2022r do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
  o świadectwo ukończenia branżowej szkołyI stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci 2015-2019), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
  w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;

 • do 13 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
  z ustaleniem tych okoliczności.

 • do 19 lipca 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 20 lipca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • od 16 maja do 25 lipca 2022 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 • od 21 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 • 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminarz postępowania uzupełniającego:

 

 • od 1 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub w sekretariacie szkoły

 

 • do 3 sierpnia 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
  z ustaleniem tych okoliczności.

 • Do 11 sierpnia 2022r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 • 12 sierpnia 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • od 1 do 17 sierpnia 2022 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

 • Od 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 • 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminarz odwoławczy:

 • Do 5 sierpnia 2022r. (do 25 sierpnia 2022r. w terminie uzupełniającym) wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 


 

W ZAŁĄCZNIKU REGULAMIN DO POBRANIA !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły