Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 7010284
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli

Oferta edukacyjna

 

5 - letnie Technikum nr 5 kształci w zawodach:

-technik handlowiec

-technik księgarstwa

 

 3 - letnia Szkoła Branżowa I stopnia  nr 3 kształci w zawodzie:

- sprzedawca ;

Klasa Patronacka Auchan

 

 Szkoła Branżowa II stopnia

 

 

Dlaczego my?

Szkoła ma 60-letnie doświadczenie w kształceniu kolejnych pokoleń handlowców i sprzedawców, rozwijając tradycje kupieckie w regionie. Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie i odnoszą sukcesy na różnych płaszczyznach: są kierownikami, właścicielami, menagerami sklepów i firm o różnych profilach. Od wielu lat jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla absolwentów szkół o profilu handlowym.

Wybierz naszą szkołę, ponieważ:

- zdobędziesz zawód cieszący się uznaniem pracodawców

- zapewniamy miejsce praktyk dla naszych uczniów 

- szkoła branżowa posiada Klasę Patronacką AUCHAN z programem stypendialnym

- młodzież wyjeżdza na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

- posiadamy nowoczesne pracownie ( w tym baristyczną, symulacyjne biuro ćwiczeń, pracownię sprzedaży)

- gwarantujemy możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach Klubu Ambasadora, kół zainteresowań, działań wolontariackich, konkursów, akcji społecznych, spotkań autorskich, zajęć artystycznych, rajdu integracyjnego, organizacji gier i zabaw dla przedszkolaków, współpracy ze środowiskiem lokalnym.

- jesteśmy głównym organizatorem gry miejskiej FAIRTRAIN, Happeningu czytelniczego - katowickiej edycji ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam"

- współpracujemy z instytucjami kulturalnymi w regionie

- szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego

- posiadamy świetnie wyposażoną bibliotekę szkolną, w której znajdziesz nowości wydawnicze, czasopisma, a nawet podręczniki

- nasi nauczyciele to doskonała kadra z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem (egzaminatorzy OKE, doradca metodyczny, autorzy zadań egzaminacyjnych, publikowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych i artykułów w czasopismach pedagogicznych)

- według naszych uczniów nasza szkoła to drugi dom

- możesz nam powierzyć swoje wykształcenie, swoją PRZYSZŁOŚĆ!

 

Kształcenie w zawodzie technik księgarstwa odbywa się w 5-letnim technikum w zakresie dwóch kwalifikacji:

 

-          HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,

 

-          PGF.10  Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Po zdaniu egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z obu kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji HAN.01. i PGF.10., a po ukończeniu szkoły zdobywa wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika księgarstwa. Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

 

Informacje o zawodzie

Technika księgarstwa to osoba, która zajmuje się organizowaniem sprzedaży książek, czasopism, map, nut, reprodukcji dzieł sztuki, albumów, płyt oraz innych artykułów użytku kulturalnego. Znajduje ona zatrudnienie w księgarniach, wydawnictwach i hurtowniach. Wraz z działalnością handlową prowadzi działalność kulturalno-oświatową przez popularyzowanie książek i czytelnictwa. Stałe uzupełnianie wiedzy o asortymencie księgarskim, a także źródłach informacji o nim jest wpisane w codzienne obowiązki technika księgarstwa niezależnie od miejsca wykonywanej pracy. Miejscami, w których technik księgarstwa znajduje zatrudnienie, są zarówno działy sprzedaży książek w dużych sklepach wielobranżowych (np. supermarketach), małe, jednoosobowe księgarnie, większe, kilkuosobowe – często przedsiębiorstwa rodzinne – i duże, wieloosobowe księgarnie zarówno ogólnoasortymentowe, jak i specjalistyczne. Stosownym miejscem zatrudnienia technika księgarstwa są też hurtownie książek, w których oprócz kompletowania zamówień klientów organizuje działalność marketingową, nadzoruje wysyłkę i dba o dobre relacje z wydawnictwami i księgarniami. Wydawnictwa zatrudniają techników księgarstwa przeważnie w działach handlowych, a także promocji sprzedaży. Umiejętność opracowywania katalogów wydawniczych i konstruowania ofert handlowych, a także organizowania spotkań autorskich, kiermaszów, stoisk targowych i wystaw sprawia, że ich kompetencje zawodowe są atrakcyjne dla pracodawców w szeroko pojmowanym obrocie księgarskim.

 

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec odbywa się w 5-letnim technikum w zakresie dwóch kwalifikacji:

 

-          HAN.01. Prowadzenie sprzedaży,

 

-          HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

 

Po zdaniu egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z obu kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji HAN.01. i HAN.02., a po ukończeniu szkoły zdobywa wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika handlowca. Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

 

Informacje o zawodzie 

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Technik handlowiec  potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Do obowiązków handlowca należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, stosować pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów.

 

Osoby z takim wykształceniem mogą pracować na różnych stanowiskach nie tylko w handlu ale również w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Handel jest elementem każdej działalności gospodarczej. Technik handlowiec może pracować jako:

 

- przedstawiciel handlowy

 

- kierownik działu handlowego

 

- specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży lub zaopatrzenia

 

- koordynator sprzedaży

 

- kierownik punktu sprzedaży

 

- konsultant do spraw sprzedaży.

 

 

Kształcenie w zawodzie sprzedawca prowadzone jest w 3-letniej branżowej szkole I stopnia – kwalifikacja HAN.01.Prowadzenie sprzedaży.

Po zdaniu egzaminu zawodowego  uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.01., a po ukończeniu szkoły wykształcenie branżowe w zawodzie sprzedawca.

 

Informacje o zawodzie 

Sprzedawcato osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, przygotowywanie towarów do sprzedaży oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

 

 

Szkoła Branżowa II Stopnia

 Od 1 września 2020 roku uruchamiamy Szkołę Branżową II stopnia. Mogą zapisać się do niej absolwenci, którzy zdobyli zawód sprzedawca i którzy chcieliby zdobyć wykształcenie średnie. Nauka będzie trwać TYLKO 2 lata, w ciągu których będziecie mogli uczęszczać na przedmioty zawodowe i ogólnokształcące. Zajęcia będą odbywać się 3-4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Po dwóch latach zdobywacie wykształcenie średnie, a osoby chętne będą mogły przystąpić do matury. 

W celu zapisania się do szkoły prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego formularza.