Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 7010212
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-06-20

  Imieniny: Bogny, Rafaeli

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zshkatowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Müller, e-mail: iwona.muller@zshkatowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2569934. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkoł Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach znajduje się w dzielnicy Katowic, Burowcu zajmując I i II kondygnację  budynku przy ulicy Generała Józefa Hallera 60, którego zarządcą jest Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach. Do części budynku dzierżawionego przez Zespół prowadzi wejście  od strony ulicy Deszczowej. Należy wejść przez bramę główną i idąc wzdłuż boiska szkolnego dojść do drzwi otwieranych ręcznie. W budynku nie ma wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.  Szkoła nie posiada parkingu, również dla osób niepełnosprawnych, po obu stronach ulicy Deszczowej znajdują się miejsca parkingowe.

Wejście na oddzielnie usytuowaną salę gimnastczną po schodkach.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.