Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

NOWOŚĆ! Szkoła Branżowa II Stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych

 BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 3

 

w ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH

im. Bolesława Prusa w Katowicach

na rok szkolny 2020/2021

 

dla absolwentów:

 

 

 

 

 • szkół branżowych I stopnia,

zasadniczych szkół zawodowych kończących naukę w latach 2015-2020

 

posiadających  zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
I stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji A.18 lub AU.20 – Prowadzenie sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmian.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019r poz. 1737) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 4. Komunikatu Śląskiego Kuratora Oświaty NrWE-KZ.537.33.2020 z dnia 28 maja 2020r. terminy rekrutacji ŚIKO 2020/2021.

 

                                                                      § 1.

Informacje ogólne

1. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w roku szkolnym 2020/21dla absolwentów szkół podstawowych prowadzi rekrutację do:

 

2-letniej Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3  kształcącej w zawodach:

-        Technik handlowiec

-        Technik księgarstwa

kształcącej w formie stacjonarnej  3 lub 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

2. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

 

 

3. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 2.  posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole
  I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej
  w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (kwalifikacja A.18 lub AU.20 – Prowadzenie sprzedaży), do której ubiegają się o przyjęcie;
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie ;

4. Na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

§ 2

Podstawowe kryteria przyjęć

Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. Oceny na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły branżowej I stopnia: język polski, matematyka, historia i informatyka. Możliwe do uzyskania punkty:

 1. dopuszczający   – 2 punkty
 2. dostateczny        – 8 punktów
 3. dobry                   – 14 punktów
 4. bardzo dobry      – 17 punktów
 5. celujący               – 18 punktów

 

2. Świadectwo ukończenia szkoły branżowej z wyróżnieniem – 7 punktów

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§3.

Kryteria przyjęć w przypadku równorzędnych wyników:

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

1)    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

a)    w przypadku kandydata niepełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,   
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,   
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,   
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

 

b)    w przypadku kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata,   
 • niepełnosprawność kandydata,   
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,   
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.

§ 4. Wymagane dokumenty

Dokumenty  wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach:

 1.     1.        kwestionariusz przygotowany przez szkołę  - dostępny na stronie zshkatowice.pl

http://zshkatowice.pl/p,176,nowosc-w-zsh-szkola-branzowa-ii-stopnia

lub w sekretariacie szkoły,

 1.     2.        dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie podpisane na odwrocie,
 2.     3.        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do kształcenia w wybranym zawodzie,
 3.     4.        świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 4.     5.        świadectwo uzyskania kwalifikacji  A.18 Prowadzenie sprzedaży lub  AU 20. Prowadzenie sprzedaży,
 5.     6.        karta zdrowia ucznia
 6.     7.        jeśli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych powinien je złożyć wraz z dokumentami lub donieść w najbliższym terminie).

 

§5

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 

 • od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie zshkatowice.pl lub
  w sekretariacie szkoły

 

 • do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły
  I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (absolwenci 2015-2019), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się
  o przyjęcie;
 • do 4 sierpnia 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
  z ustaleniem tych okoliczności.
 • do 11 sierpnia 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 12 sierpnia 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • od 12 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 (§ 11b pkt. 6 i 7 Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminarz odwoławczy:

 • do 22 sierpnia2020 r Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej