Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

Zespół Szkół Handlowych

  

 

Link do rekrutacji online: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslaskie.edu.com.pl%2Fkandydat%2Fapp%2Foffer_school_details_pg.html%3FschoolId%3D375%26fbclid%3DIwAR3X_Zvf9toLA4ni5xPctZWps0UlwBqVd5QgLnIUMe10f9O1O2TKVhd8lVw&h=AT3Cu_ojR6G1x2mDlRkR3ipBce4J60-nUx0mVf7stvDQm-NM9-dVMnD0ggKJbr2AbJi-r7MgcMmUv677cuSJH655wmnzsygSK22qzQ-xSHY_NzHBIaB5ajBqwOCTuvIpimXz5ZdSCQ

 

 REGULAMIN REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO

                                                                                                 5-letniego Technikumnr 5 kształcącego w zawodach:

                                                                                       -        Technik handlowiec

                                                                                       -        Technik księgarstwa

 

                                                                                                 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3

                                                                                      kształcącej w zawodzie: sprzedawca

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmian.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019r poz. 1737) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 4. Komunikatu Śląskiego Kuratora Oświaty NrWE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

                                                                     

                                                                      § 1.

Informacje ogólne

 1. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusaw Katowicach w roku szkolnym 2020/21dla absolwentów szkół podstawowych prowadzi rekrutację drogą elektroniczną do:

 

5-letniego Technikumnr 5 kształcącego w zawodach:

-        Technik handlowiec

-        Technik księgarstwa

 

3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 kształcącej w zawodzie:

-        Sprzedawca

 

 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych.

 

 1. Szkoła kandydata, który bierze udział w elektronicznej rekrutacji, zakłada mu konto
  i podaje hasło dostępu. Kandydaci, których szkoły nie uczestniczą w naborze elektronicznym, samodzielnie zakładają sobie konta na stronie:  http://www.slaskie.edu.com.pl lub korzystają z pomocy sekretariatu Zespołu Szkół Handlowych.

 

 1. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

§ 2

Podstawowe kryteria przyjęć

 

Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. 1.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty
  1. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:
 • z języka polskiego, matematyki – mnoży się razy 0,3.
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświat oraz z języka obcego nowożytnego– mnoży się razy 0,2 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

                                           i.      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

                                         ii.      języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotuobjętego egzaminemósmoklasisty,  przelicza się na punkty:

                                           i.      języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;

z danego przedmiotu z którego jest przeprowadzany egzamin oraz którego dotyczy zwolnienie.

 

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia z których przeprowadzany jest egzamin, przeliczane się na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się 20 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

 przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta-wy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

w sposób określony:

Przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się 20 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

dobrym – przyznaje się 13 punktów;

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 1. 2.  Oceny na świadectwie szkolnym: język polski, matematyka, historia i informatyka. Możliwe do uzyskania punkty:
  1. dopuszczający       – 2 punkty
  2. dostateczny          – 8 punktów
  3. dobry                    – 14 punktów
  4. bardzo dobry        – 17 punktów
  5. celujący                – 18 punktów

 

 1. 3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

 

 1. 4.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :

                                                              i.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na ustawy o systemie oświaty:

                                                              i.      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

                                                          iii.      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 

 1.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

                                                              i.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

                                                           iv.      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

                                                             v.      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

                                                           vi.      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

                                                              i.      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

                                                            ii.      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

                                                          iii.      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

                                                           iv.      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

                                                             v.      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

                                                           vi.      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

                                                              i.      międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

                                                            ii.      krajowym - przyznaje się 3 punkty,

                                                          iii.      wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

                                                           iv.      powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. 5.  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 1. 6.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przyjmowani są
  w pierwszej kolejności.

 

 1. 7.  Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
  w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

§3.

Kryteria przyjęć w przypadku równorzędnych wyników:


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych oraz osoby objęte pieczą zastępczą,
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata

Powyższe kryteria są równorzędne.

§ 4. Wymagane dokumenty

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z następującymi załącznikami:
 2. Po zakwalifikowaniu do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. 2 podpisane zdjęcia,
 4. karta zdrowia ucznia – po ukończeniu szkoły podstawowej.

§5

Terminy rekrutacji

  

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE  PODAJEMY TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 • Od dnia  15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – nabór elektroniczny,
 • Od dnia 26 czerwca do 10 lipca 2020r do godz. 15:00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia 2020r– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.
 • 12 sierpnia 2020r.- podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od dnia 12 do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 19 sierpnia 2020r do godz. 14:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 


§ 6.

Zasady odwołania od wyników postepowania rekrutacyjnego

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.