Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 29

1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określają przedmiotowe systemy oceniania.

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu:

1) monitorowanie pracy ucznia;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach;

6) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia

§ 30.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 31.

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania wyznaczają ramy i systemy wartości dla Przedmiotowych Systemów Oceniania, które muszą być z nim spójne.

4. W Przedmiotowych Systemach Oceniania czytelnie i jasno są określone zasady oceniania pojedynczych zadań, prac oraz ustalania oceny śródrocznej i rocznej.

5. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów muszą być zatwierdzone przez przewodniczących komisji przedmiotowych

i przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 32.

  1. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń do końca danego roku szkolnego. Oryginały prac pisemnych są udostępniane do wglądu rodzicom ucznia na życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. Jeśli praca ucznia zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań/zadań. Wskazane jest, aby udostępnianie pracy dokonywał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli nie jest to możliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją ustnie uzasadnić. Oryginał prac pisemnych nie są wydawane poza teren szkoły. Rodzic na życzenie, może otrzymać kopię lub fotokopię pracy ucznia.

2. W trakcie spotkań rodzice mają możliwość zapoznania się z pracami pisemnymi uczniów i uzyskania informacji o postępach i trudnościach w nauce od każdego nauczyciela uczącego.

3. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych na zebraniach lub w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica.

4. Wychowawca klasy organizuje dodatkowe, indywidualne spotkania rodziców uczniów mających problemy w nauce.

§ 33.

  1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i jego rodziców.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.

§ 34.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 35.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony/zwolniona na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach tego przedmiotu. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

3. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uczeń nie uczestniczy w zajęciach i nie jest z nich oceniany. Jeśli okres zwolnienia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej bądź rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, a w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

§ 36.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

§ 37.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali, o której mowa w § 9 ust.4.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed rozpoczęciem ferii zimowych nie później jednak niż do końca stycznia danego roku szkolnego oraz nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

4. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na koniec roku szkolnego, nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Klasyfikowanie semestralne w szkołach wymienionych statutu Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w przeprowadza się w terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

6. Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca klasy o przewidywanej ocenie zachowania z zastrzeżeniem ust.7. Na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli poszczególnych przedmiotów wychowawca klasy ma obowiązek poinformować pisemnie o tym rodziców uczniów przekazując wykazy przewidywanych ocen i przewidywaną ocenę zachowania za pośrednictwem uczniów.

7. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych termin, o którym mowa w ust.6 wynosi4 tygodnie Informacje o zagrożeniach na semestr pierwszy i na koniec roku przekazywane są pisemnie rodzicom którzy są zobowiązani do podpisania karty z ocenami i zwrotu jej do wychowawcy klasy.

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 9 i § 8.

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 8.

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.

11. W klasie IV technikum nr 5 przedmioty zawodowe kończą się w I semestrze roku szkolnego, a oceny śródroczne są ocenami końcowymi, wpisywanymi na świadectwo ukończenia szkoły.

§ 38

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako jej przewodniczący;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako jej przewodniczący;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) pedagog;

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

f) przedstawiciel rady rodziców.

3) W przypadku ucznia, który przyszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka dyrektor w sytuacji, gdy nie ma nauczyciela danego języka nowożytnego w skład komisji może powołać nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole.

5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1,2,3.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji;

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt1;

c) zadania (pytania) sprawdzające;

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) wynik głosowania;

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym, terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 39.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust.3, a ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i/lub etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć;

3. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych, praktyk zawodowych ustala kierownik szkolenia praktycznego w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6

2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4

4) stopień dostateczny 3

5) stopień dopuszczający 2

6) stopień niedostateczny 1

5. Oceny bieżące ustala się w stopniach wg skali w ust.4.

6. Oceny bieżące można uzupełnić o znak + i -.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

8. Ocena śródroczna i roczna (semestralna) nie jest ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

8. Wpływ ocen z poszczególnych form sprawdzania postępów na ocenę śródroczną i roczną określa przedmiotowy system oceniania (PSO).

9. Każdy uczeń musi otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny z różnych form oceniania (np. klasówka, odpowiedź, referat).

10. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest uzyskanie oceny dopuszczającej z minimum 50% przeprowadzonych przez nauczyciela sprawdzianów pisemnych.

11. Jeżeli uczeń wykazuje szczególną aktywność to ocena roczna lub śródroczna może być podwyższona o jeden stopień.

12. Na ocenę roczną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.

13. Proponowane oceny śródroczne i roczne wpisuje się długopisem, cyfrą w ostatniej kolumnie przeznaczonej na oceny cząstkowe na 2 tygodnie przed końcem semestru.

14. Nieprzygotowanie z przedmiotów wpisuje się poprzez wpisanie daty.

15. Zaliczenie oceny niedostatecznej za semestr pierwszy wpisuje się w pierwszej kolumnie ocen cząstkowych semestru drugiego poprzez wpisanie skrótu „zal”.

§ 40

1. Formy i zasady sprawdzania postępów ucznia.

1) sprawdziany pisemne – całolekcyjne formy kontroli postępów w nauce, badające umiejętności, obejmujące treści całego działu (lub w znacznej ich części);

a) na początku każdego semestru nauczyciel informuje ucznia o liczbie planowanych sprawdzianów;

b) termin sprawdzianu określa się przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym);

c) nauczyciel jest zobowiązany przedstawić rzetelna informację na temat formy mającego się odbyć sprawdzania umiejętności i jego zakresu tematycznego;

d) w ciągu tygodnia mogą odbywać się najwyżej trzy sprawdziany, nie więcej jednak niż jeden dziennie (nie dotyczy to krótkich wypowiedzi pisemnych);

e) w przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych wcześniej sprawdzianach uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela;

f) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić ocenę w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia;

g) poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej (przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za jedyną);

h) sprawdzone i ocenione do dwóch tygodni pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu, nauczyciel może udostępnić je rodzicom lub prawnym opiekunom na ich prośbę, do wglądu w szkole;

i) nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego.

2) Krótkie formy wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) obejmują one materiał trzech ostatnich jednostek metodycznych;

b) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny raz w semestrze z każdego przedmiotu – zgłoszenie tego faktu musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć z tego przedmiotu.

3) Praca domowa – stosowana w celu utrwalenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowania:

a) uczniowie mają prawo do weekendów bez pracy domowej tzn. nie zadaje się pisemnych prac domowych z piątku na poniedziałek;

4) Aktywność na lekcjach – w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie powinien podlegać nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.

§ 41

Ocena zachowania.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne

3. Ocena zachowania odzwierciedla opinię o:

1) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym czyli:

a) przestrzeganie statutu, regulaminu oraz zasad bhp zarówno wobec siebie jak i kolegów;

b) sumienności i systematyczności w wypełnianiu obowiązków ucznia;

c) frekwencji;

d) poszanowaniu mienia szkoły;

e) godnym, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią.

2) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, czyli m.in.:

a) reprezentowanie właściwych postaw patriotycznych;

b) dbałość o honor i tradycje szkoły;

c) kultura osobista;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) estetyka stroju i wyglądu ucznia;

f) troska o zdrowie własne i innych osób, nieuleganie nałogom;

g) okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, gościom, ludziom starszym, koleżankom i kolegom na terenie szkoły oraz poza nią;

h) życzliwość i koleżeństwo wobec innych, w tym zwłaszcza młodszych kolegów;

i) respektowanie podstawowych zasad tolerancji;

j) poszanowanie godności człowieka i pracy ludzkiej.

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

1) O ocenie z zachowania decydują oceny proponowane przez:

a) ucznia;

b) społeczność klasową;

c) wychowawcę;

d) uczących nauczycieli, nauczyciela bibliotekarza;

f) pracowników administracyjnych szkoły (opinia).

2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 42.

Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej, na prośbę swoją lub swoich rodziców ( prawnych opiekunów ) może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji ;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. W przypadku egzaminu klasyfikacyjny dla ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły, kontynuującego naukę języka obcego nowożytnego we własnym zakresie lub w innej szkole, dyrektor szkoły, który nie zatrudnia nauczyciela tego języka może powołać w skład komisji nauczyciela danego języka z innej placówki.

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2 oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.7 a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.

  1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i uwzględniać wiadomości i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań.

14. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dotyczącego uzupełnienia różnic programowych decyzję o terminie egzaminu podejmuje dyrektor szkoły.

15. Egzamin, o którym mowa w ust.14 przeprowadza się jak dla ucznia wymienionego w ust.2.

16. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”nieklasyfikowany”.

§ 43

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen śródrocznych i rocznych

1. Uczeń /słuchacz/, który nie zgadza się z przewidywaną oceną śródroczną i roczną z zastrzeżeniem pkt 10, ma prawo odwołać się od oceny do dyrektora szkoły.

2. Odwołanie od przewidywanej oceny powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Podanie do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w postaci egzaminu powinno zawierać informację o ocenie, na którą uczeń chce zdawać.

3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem i uczniem, wyznacza termin egzaminu. Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia (w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela prowadzącego zajęcia inny nauczyciel tego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły).

4. Na wniosek ucznia w egzaminie w charakterze obserwatora bierze udział wychowawca klasy.

5. Zakres egzaminu obejmuje wiadomości i umiejętności z całego roku szkolnego zgodnie z podstawą programową w nauczanych zawodach oraz w poszczególnych przedmiotach.

6. Zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a opiniuje drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych

8. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin oraz nazwisko obserwatora, datę przeprowadzenia egzaminu, formę egzaminu. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia.

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna z zastrzeżeniem § 8 i § 16.

10. Uczniowi, który w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uzyskał informację o przewidywanych więcej niż 2 ocenach niedostatecznych, nie przysługuje prawo odwołania się od oceny do dyrektora szkoły.

11. W terminie do 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń ma prawo odwołać się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

12. Umotywowany wniosek uczeń składa dyrektorowi szkoły, który przekazuje go do rozpatrzenia wychowawcy klasy. Wychowawca klasy po konsultacji z samorządem klasowym ustala ostateczną ocenę zachowania ucznia.

§ 43

1, Promowanie.

1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem. ust. 2.

2) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4) Uczeń może ukończyć szkołę z wyróżnieniem.

 

§ 44.

  1. Egzamin poprawkowy.

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3) W Branżowej Szkole I Stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji ;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 8.

§ 45

1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się zaliczeniem w formie pracy praktycznej, w której słuchacz wykonuje zadania praktyczne w pracowni lub zaliczenia w formie pisemnej.

2. Słuchacz, który uzyskał zaliczenie otrzymuje zaświadczenie, o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.