Regulamin

maelogoZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

              IM. BOLESŁAWA PRUSA W KATOWICACH

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

w Zespole Szkół Handlowych

im. Bolesława Prusa w Katowicach

I Biblioteka szkolna.

 1. Informacje ogólne.
  1. Biblioteka szkolna, jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, edukacji kulturalnej i informacyjnej, rozwijaniu czytelnictwa uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, popularyzowaniu wiedzy o regionie, kształceniu w nauczanych zawodach oraz rozwijaniu zainteresowań. Biblioteka szkolna pomaga
   w realizacji zadań statutowych szkoły.
  2. Zbiory udostępnia się bezpłatnie.
  3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, słuchacze kursów KKZ, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu przestrzegając zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady korzystania z czytelni:
  1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy czytelnicy w godzinach otwarcia biblioteki;
  2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni;
  3. Korzystający z czytelni mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin;
  4. Udostępnionych czytelnikowi zbiorów nie wolno wynosić poza czytelnię;
  5. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione dokumenty;
  6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić dokumenty bibliotekarzowi
 3. Zasady korzystania z wypożyczalni:
  1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy czytelnicy w godzinach otwarcia biblioteki;
  2. Czytelnicy obsługiwani są w bibliotecznym programie MOL.
   1. czytelnikom zakładane są konta użytkowników;
   2. czytelnicy mają możliwość korzystania z katalogów internetowych biblioteki oraz z dostępu do własnych kont czytelniczych, sprawdzania wypożyczeni i rezerwacji dokumentów.
  3. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek. Ze zbiorów przechowywanych w magazynach dopuszcza się korzystanie w formie „wolnego dostępu do półek” za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  4. Uczeń ma prawo do wypożyczenia:
   1. zestawu podręczników;
   2. do 4 egzemplarzy dokumentów bibliotecznych. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeni z podaniem terminu ich zwrotu;
   3. do 4 egzemplarzy czasopism ;
   4. w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby wypożyczanych zbiorów ;
   5. na prośbę czytelnika nauczyciel bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może prolongować wypożyczenia
  5. Nauczyciel może jednorazowo wypożyczyć:
   1. podręczniki, oprawę metodyczną do nauczanych przedmiotów;
   2. do 4 egzemplarzy książek z zakresu literatury pedagogicznej;
   3. do 4 egzemplarzy książek z zakresu literatury pięknej;
   4. lektury z zakresu nauczanego przedmiotu;
   5. do 3 egzemplarzy zbiorów specjalnych.
  6. Terminy wypożyczeń:
   1. beletrystyka i literatura popularnonaukowa – na okres 1 miesiąca;
   2. podręczniki - na okres jednego roku szkolnego;
   3. czasopisma, dokumenty specjalne – na okres jednego tygodnia;
   4. Książki wypożyczane nauczycielom w celu wykorzystania w procesie dydaktycznym   - na okres jednego roku;
   5. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem
  7. Czytelnik jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczone materiały biblioteczne;
  8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego dokumentu bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczny dokument lub tytuł wskazany przez bibliotekarza;
  10. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych dokumentów;
  11. Zabrania się samowolnie wynosić z biblioteki jakiekolwiek zbiory.
  12. Czytelnikom rażąco naruszającym regulamin biblioteki, w tym przetrzymującym wypożyczone zbiory biblioteczne, wstrzymuje się lub ogranicza do formy prezencyjnej wypożyczenia.

II. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Informacje ogólne.
  1. Z multimedialnego centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, personel oraz społeczność lokalna.
  2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Podczas nieobecności bibliotekarza zabrania się korzystania centrum.
  3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, dokonywania poszukiwań w Internecie, tworzenia dokumentów szkolnych, korzystania z e-podręczników i innych wartościowych zasobów Sieci.
  4. Nauczyciel bibliotekarz pełni funkcję opiekuna Centrum. Stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji, służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów.
  5. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne.
 2. Zadania ICIM:
  1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.
  2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.
  3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
  5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
  6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym
 1. Prawa i obowiązki użytkowników:
  1. Użytkownicy spoza szkoły są obowiązani okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości, uczniowie i słuchacze ważną legitymację szkolną.
  2. Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. Wpisanie się do zeszytu jest potwierdzeniem znajomości regulaminu oraz przepisów bhp. Po zakończeniu pracy należy ewentualnie uzupełnić wpis
   w zeszycie (uwagi).
  3. Czas pracy przy stanowisku komputerowym nie powinien jednorazowo przekraczać 1 godziny lekcyjnej. Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
  4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, programów, drukarki i skanera.
  5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
   W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
  6. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie prac naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i innych.
  7. Stworzone dokumenty należy zapisywać w wyznaczonych folderach na dysku twardym. Nauczyciele, posiadają swoje indywidualne konta.
  8. Użytkownik chcący korzystać z własnych (nie bibliotecznych) elektronicznych nośników informacji (np.: dyskietki, płyty CD, DVD, pen drive i inne) zgłasza to bibliotekarzowi. Nośniki te należy sprawdzić programem antywirusowym.
  9. Wyszukane informacje mogą być zapisane na dyskietce, CD lub wydrukowane.
  10. Opiekun centrum ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na komputerze.
 2. Zabrania się:
  1. dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania, instalowania własnych programów,
  2. kopiowania programów stanowiących własność centrum,
  3. korzystania z programów „pirackich”.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 4. W centrum obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości. Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje natychmiastowe przerwanie pracy użytkownika, a w drastycznych przypadkach łamania regulaminu – zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Korzystający z centrum ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.

Katowice, 14 wrzesień 2016                                                     

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach i zatwierdzony przez dyrektora szkoły mgr inż. Halinę Wartę w dniu 14 września 2016

WYDARZENIA

wybierz datę

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenia

 • 1

Login Form

filmy

tlo100

ZSH KATOWICE VIDEO

DSC06134

My na mapie

ZSH KATOWICE - MY POTRAFIMY VIDEO

DSC06107

OBECNIE NA STRONIE

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.