Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

maelogoZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

              IM. BOLESŁAWA PRUSA W KATOWICACH

 

REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

 w Katowicach

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

Rozdział I

                                                            Postanowienia ogólne

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 1

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 2

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy,
 6. zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną,
 7. uchwalanie opracowanego przez zespół d.s. statutu statut lub uchwala zmiany w statucie,
 8. Ustala w drodze uchwały, po wpłynięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników,
 9. Może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono roczną naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 10. Uchwala w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy i program profilaktyki szkoły

§ 3

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. projekt planu finansowego szkoły,
 2. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole
 5. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
 6. decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora
 7. wniosek o indywidualny program lub tok nauki
 8. przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
 9. dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji dyrektora
 10. program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów

§ 4

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

 1. programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację
 2. wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych
 3. planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny
 4. informacją o realizacji planu nadzoru

§ 5

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym celu Rada Pedagogiczna wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, którzy reprezentują Radę Pedagogiczną podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

§ 6

Ponadto Rada Pedagogiczna:

 1. Rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
 2. Rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły
 3. Rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia
 4. Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
 5. Może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 6. Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 7. Przedstawia Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra do spraw oświaty uczniowi
 8. Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela
 9. Ustala wspólnie z dyrektorem, które dni wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 1

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Spośród członków rady pedagogicznej wybierane są następujące stałe zespoły zadaniowe:
  1. Przedmiotowe

¾    Zespół nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

¾    Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

 1. Zespół wychowawczy
 1. W ramach rady pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje zespoły zadaniowe zgodnie z potrzebami. Zespoły doraźne zobowiązane są do przedstawienia wyników swojej pracy radzie pedagogicznej.
 2. W zależności od potrzeb rada na wniosek dyrektora może powołać w czasie posiedzenia komisję skrutacyjną.
 3. Podczas rad plenarnych przewodniczący rady powołuje komisję wniosków.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział - z głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej:
 6. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,
 7. przedstawiciele rady rodziców,
 8. przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły,
 9. pracownicy służby zdrowia powołani do prowadzenia opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami,
 10. przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów, z którymi szkoła współpracuje,
 11. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych.

Osoby, te uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy zakresu ich spraw. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 2

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy,
  3. po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  4. w miarę bieżących potrzeb.
  5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:
   1. przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
   2. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
   3. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.
   4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.
   5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.
   6. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.
   7. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.
   8. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze glosowania.
   9. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.
   10. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.
   11. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
   12. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 1

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:
 2. przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,
 3. podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 5. monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,
 6. informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,
 7. podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,
 8. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).
  1. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 2

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
 2. czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
 3. składania wniosków i projektów uchwał,
 4. udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.
  1. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
 5. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,
 6. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 7. współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,
 8. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
 9. składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.
 10. Przestrzegania tajemnicy obrad rady, a w szczególności spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  1. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły. Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 3

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 1

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze zatwierdzenia do realizacji.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 2

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 3

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 4

 1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 5

 1. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.
 2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.
 3. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, ze są one niezgodne z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 1

 1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.

§ 2

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
 2. Protokolanta zebrania wyznacza przewodniczący Rady Pedagogicznej spośród powołanych na początku roku sekretarzy Rady Pedagogicznej. W razie nieobecności sekretarzy przewodniczący wskazuje protokolanta spośród obecnych członków Rady.
 3. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

§ 3

Protokół rady pedagogicznej

 1. W protokole zamieszcza się zwięzły opis omawianych spraw i podjętych ustaleń zgodnie z porządkiem obrad. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia; podpisywany jest on przez przewodniczącego oraz sekretarza i zostaje wyłożony w sekretariacie szkoły przez okres 2 tygodni w celu zapoznania się z jego treścią przez członków rady pedagogicznej.
 2. Każde kolejne zebranie rady rozpoczyna się od zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia – jeśli do przewodniczącego rady nie wpłyną pisemne uwagi w okresie 2 tygodni od napisania protokołu). W przypadku zgłoszenia poprawek przyjmuje się je zwykłą większością   głosów i wpisuje na początku nowego protokołu. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
 3. Podstawą ustalenia ilości osób obecnych na posiedzeniu jest lista obecności (załącznik do protokołu). Na początku protokołu należy wpisać liczbę obecnych.
 4. Protokoły zebrań sporządzane są w formie wydruku komputerowego.
 5. Strony protokołu są numerowane. Każdą stronę protokołu podpisuje sekretarz rady i przewodniczący rady.
 6. Wydruki protokołów są przechowywane w segregatorze, ułożone w porządku numerycznym. Raz w roku (po zakończeniu roku kalendarzowego) protokoły są oddawane do oprawy
 7. Na pierwszej stronie księgi protokołów zamieszcza się adnotację „Księga zawiera...(podać liczbę) protokołów rady pedagogicznej z roku...”
 8. Na końcu księgi protokołów zamieszcza się adnotację „Księga zawiera następujące protokoły rady pedagogicznej (wymienić numer protokołu, z dnia ...,liczbę stron, rodzaj i liczbę załączników).”
 9. Poprawki nanosi się na wydruku protokołu długopisem i potwierdza podpisem dyrektora lub protokolanta.
 10. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
  1. datę zebrania,
  2. numery podjętych uchwał,
  3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  4. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
  5. zatwierdzony porządek zebrania,
  6. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania (jeśli protokół został napisany i minął czas na zapoznanie się z protokołem i zgłaszanie poprawek),
  7. przebieg zebrania,
  8. treść zgłoszonych wniosków,
  9. podjęte uchwały i wnioski,
  10. załączniki (lista obecności, uchwały, wystąpienia prelegentów, plany pracy, sprawozdania,)
  11. podpisy przewodniczącego i protokolanta.
  12. Protokoły rady pedagogicznej są tajne, a księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
  13. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego

§ 4

Uchwały rady pedagogicznej

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi łamanymi przez rok szkolny. Uchwały Rady Pedagogicznej są drukowane w 2 egzemplarzach:
  1. jako załącznik do protokołu
  2. włączane do zbioru uchwał
  3. Uchwały gromadzone są w segregatorze (do czasu oprawy) w porządku numerycznym w obrębie roku szkolnego. Po zebraniu kilku roczników zbiór uchwał jest oprawiany i porządkowany datami w obrębie roku kalendarzowego.
  4. Na pierwszej stronie księgi uchwał zamieszcza się adnotację „Księga zawiera...(podać liczbę) uchwał rady pedagogicznej z roku... oraz …....(podać liczbę) uchwał rady pedagogicznej z roku .
  5. Na końcu księgi uchwał zamieszcza się adnotację „Księga zawiera następujące uchwały rady pedagogicznej (wymienić numer uchwały, z dnia ...).”

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.
 2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.
 3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący wyznacza zespół opracowujący projekt regulaminu i przedkłada Radzie Pedagogicznej.

§ 2

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Regulamin   zatwierdzony   przez   Radę Pedagogiczną   na   posiedzeniu  plenarnym 14 września 2011 r.

 

 

  

           w imieniu Rady Pedagogicznej:                                                                                       Dyrektor:

           mgr Iwona Miiller                                                                                                      mgr inż. Halina Warta

WYDARZENIA

wybierz datę

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenia

 • 1

Login Form

filmy

tlo100

ZSH KATOWICE VIDEO

DSC06134

My na mapie

ZSH KATOWICE - MY POTRAFIMY VIDEO

DSC06107

OBECNIE NA STRONIE

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.